"Ouders dragen hun kinderen en geven ze houvast voor het leven" - Ulrike Höwer info@trageschule.nl

Die Trageschule

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden Die Trageschule® Nederland

Definities
Deelnemer: De natuurlijke of rechtspersoon die zich heeft ingeschreven voor een scholingsactiviteit
Opleidingsgeld: Het bedrag dat de deelnemer verschuldigd is voor deelname
Docent: Een door Die Trageschule® The Netherlands aangestelde docent of trainer
Inschrijving: Het aanmelden voor een scholingsactiviteit, via de website, per e-mail of per telefoon
Overeenkomst: Een overeenkomst zoals bedoeld in artikel 1.1
Plaatsing: Het bevestigen van deelname aan een scholingsactiviteit
Scholingsactiviteit: Onderwijs, opleiding, opleiding en/of training, zowel afstandsonderwijs als

logo_schaduw

Die Trageschule® The Netherlands
W.H.Jordaansingel 26
7481 GP Haaksbergen
Mail: info@trageschule.nl
Tel: 06 34211113
www.trageschule.nl
IBAN: NL58 RABO 017NL2U
BTW nr: NL129488653
KvK nr: 30256763

 1. Toepasselijkheid van de voorwaarden
  1.1Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere scholingsactiviteit van Die Trageschule® The Netherlands .
 2. Dienst
  2.1Die Trageschule® The Netherlands biedt diverse kortdurende beroepsopleidingen en trainingen op het gebied van het dragen van kinderen in draagdoeken en ergonomische draagsystemen voor zowel professionals werkzaam in de zorg als non-professionals.
 3. Aanbod
  3.1Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
  3.2Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de (toekomstige) deelnemer mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Die Trageschule® The Netherlands niet.
  3.3 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de (toekomstige) deelnemer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
 4. Overeenkomst
  4.1De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de deelnemer. Dit gaat doorgaans via een online betaling, maar kan op verzoek ook door het toesturen van een factuuur. Na de totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de deelnemer hiervan schriftelijk of langs elektronische weg een bevestiging.
  4.2In geval van elektronische opdrachtverlening stuurt Die Trageschule® The Netherlands een elektronische bevestiging naar de deelnemer.
 5. Inschrijving en plaatsing
  5.1Inschrijving voor een scholingsactiviteit van Die Trageschule® The Netherlands geschiedt door het aanmelden en betalen in het online reserveringssysteem van Die Trageschule® The Netherlands. Hierbij geldt een vastgesteld aantal deelnemers per opleiding. Indien de opleiding niet meer geboekt kan worden, is er geen mogelijkheid tot deelname aan de opleiding meer. Overige schriftelijke inschrijvingen worden door Die Trageschule® The Netherlands geregistreerd op volgorde van ontvangst en verrekend met het online reserveringssysteem.
  5.2Deelnemers worden voorlopig geplaatst op volgorde van binnenkomst van de inschrijfformulieren tot het maximum aantal deelnemers voor de betreffende scholingsactiviteit is bereikt. Binnen 5 werkdagen ontvangt de deelnemer bericht over definitieve plaatsing. Deelnemers die zich na het bereiken van het maximum aantal deelnemers hebben aangemeld, krijgen binnen 5 werkdagen bericht dat ze in volgorde van binnenkomst van het inschrijfformulier op een wachtlijst zijn geplaatst. Vrijkomende plaatsen voor de scholingsactiviteit worden aangevuld vanaf de wachtlijst, wederom in volgorde van binnenkomst van de inschrijfformulieren.
  5.3 Plaatsing van de deelnemer is pas definitief als het opleidingsgeld volledig aan Die Trageschule® The Netherlands is voldaan.
  5.4 Die Trageschule® The Netherlands behoudt zich het recht voor om een scholingsactiviteit te annuleren, bijvoorbeeld indien zich naar het oordeel van Die Trageschule® The Netherlands onvoldoende deelnemers hebben ingeschreven voor een scholingsactiviteit. In dit geval ontvangt de deelnemer uiterlijk 4 weken voor aanvang van de scholingsactiviteit bericht en zal het betaalde opleidingsgeld door Die Trageschule® The Netherlands worden gerestitueerd binnen 7 werkdagen.
  5.5 Die Trageschule® The Netherlands is een CRKBO geregistreerde instelling. In het Register Instellingen staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. Opleidingsinstellingen die aan de kwaliteitscode voldoen, mogen BTW-vrij factureren. Prijzen die Die Trageschule® The Netherlands hanteert, zijn daarom BTW-vrij. Er worden geen administratiekosten gerekend.
 6. Betalingsvoorwaarden en –procedures
  6.1Indien er niet via het onlinesysteem gereserveerd en betaald wordt, zal er na de bevestiging van inschrijving, uiterlijk 4 weken voor de scholingsactiviteit, een nota gestuurd waarop het verschuldigde bedrag voor deelname aan de scholingsactiviteit staat vermeld.
  6.2Het verschuldigde bedrag dient te zijn voldaan binnen de op de factuur gestelde betalingstermijn.
  6.3 Bij overschrijding van de genoemde betalingstermijn wordt aan de desbetreffende persoon een herinneringsfactuur gestuurd. Aan de eerste herinnering zijn geen kosten verbonden. Bij het verstrijken van de betalingstermijn van de herinneringsfactuur is de deelnemer in verzuim en zal Die Trageschule® The Netherlands de vordering overdragen aan een incassobureau. In dat geval is de deelnemer over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Die Trageschule® The Netherlands zonder meer gerechtigd de door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten bij de deelnemer in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen minimaal 15% van het in art. 6.1 bedoelde verschuldigde bedrag.
  6.4 Afmelden van de scholingsactiviteit is alleen mogelijk op de hieronder vermelde wijze. Enkel niet betalen wordt niet als afmelding geaccepteerd. Voor eventuele kosten verbonden aan afmelding zie onderdeel 7 van deze Algemene Voorwaarden.
 7. Afmelding, annulering en administratiekosten
  7.1Na inschrijving heeft u een wettelijke bedenktijd van 14 werkdagen. Indien u spijt heeft van uw inschrijving, dan kunt u binnen deze termijn zonder opgaaf van reden, de inschrijving ongedaan maken. Hieraan zijn geen kosten verbonden.
  7.2Als de deelnemer verhinderd is deel te nemen, dan dient dit zo spoedig mogelijk schriftelijk aan Die Trageschule® The Netherlands ; W.H.Jordaansingel 26, 7481 GP in Haaksbergen of per e-mail (info@trageschule.nl) kenbaar te worden gemaakt. Leidend hierbij is de datum van verzending.
  7.3 Restitutie van het scholingsbedrag vindt plaats conform de volgende annuleringsvoorwaarden:

Bij alle redenen voor annulering:

– Wordt er 35 euro aan administratiekosten ingehouden van het terug te storten bedrag

– Langer dan 2 maanden voor de 1e dag van de cursus vindt 100% restitutie plaats van de cursuskosten

– Tussen 1 tot 2 maanden voor de 1e cursusdag wordt er 50% van het cursusgeld ingehouden
– Tussen 15dagen en 1 maand voor de 1e cursusdag wordt er 75% van het cursusgeld ingehouden
– Wanneer er 14 dagen of korter van te voren wordt geannuleerd, vindt er geen restitutie van het cursusgeld plaats.

Wanneer er een vervangende deelnemer wordt gevonden door de verhinderde deelnemer zelf, worden er tot en met 15 dagen voor aanvang van de cursus geen kosten in rekening gebracht.

Wanneer er tussen de 14 dagen of minder voor de 1e cursusdag een vervangende deelnemer wordt gevonden, kan de deelname nog wel omgezet worden naar een andere persoon, hieraan zijn dan alleen wel 35 euro administratiekosten verbonden.

Alleen indien de cursist zelf is overleden, vindt volledige restitutie plaats van zowel het cursusgeld als de eventuele verplichte materiaalkosten. Alle andere redenen, vallen onder de annuleringsvoorwaarden.

7.4 Bij afmelding binnen 2 weken vóór aanvang van een scholingsactiviteit wordt het gehele scholingsbedrag in rekening gebracht.
7.5 U kunt bij uw afmelding altijd een andere deelnemer vragen in uw plaats. De gegevens van de nieuwe deelnemer dient u wel te melden via info@trageschule.nl (enkel de administratieve kosten voor deze wijziging van persoon, worden dan ingehouden 35 euro).
7.6 In het geval er sprake is van restitutie wordt het betreffende bedrag binnen 14 werkdagen teruggestort.
7.7 Er wordt geen geld gerestitueerd voor niet gevolgde scholingsdagen. De opleidingsdagen worden vooraf vastgesteld en kunnen niet verplaatst worden. Er is geen mogelijkheid gemiste opleidingsdagen op een later moment in te halen, tenzij Die Trageschule® The Netherlands hiervoor vooraf schriftelijk toestemming heeft gegeven. Er worden géén deelcertificaten verstrekt.

 1. Tijdstip en plaats van de scholingsactiviteit
  8.1Bij de bevestiging van de inschrijving deelt Die Trageschule® The Netherlands mee wanneer de scholingsactiviteit start en op welk tijdstip de scholingsactiviteit gegeven zal worden. Met eventueel door de deelnemer opgegeven voorkeuren wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden. Het volgen van de scholingsactiviteit op andere plaatsen en/of tijdstippen dan door Die Trageschule® The Netherlands meegedeeld, is niet mogelijk, zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Die Trageschule® The Netherlands .
  8.2 Bij verhindering en/of ziekte van een docent zal Die Trageschule® The Netherlands indien mogelijk voor gelijkwaardige vervanging zorgen. Indien vervanging niet mogelijk blijkt zal Die Trageschule® The Netherlands de deelnemer hiervan zo snel mogelijk van op de hoogte stellen. Die Trageschule® The Netherlands zal in dat geval zo snel mogelijk, waar mogelijk in overleg met de deelnemers, met alternatieve data komen. Wanneer de deelnemer niet in staat is om, binnen een jaar na de vervallen opleidingsdatum, op de alternatieve data de opleiding alsnog bij te wonen, wordt het opleidingsgeld gerestitueerd naar rato van het eventueel reeds bijgewoonde opleidingsdeel.
  8.3 In geval van verhindering en/of ziekte van een docent heeft de deelnemer geen recht op (schade)vergoeding. Reeds gemaakte onkosten voor geboekte vluchten, treinen of hotelkamers worden nooit vergoed.
 2. Opleiding
  9.1Op Die Trageschule® The Netherlands rust de verplichting tot het, gelet op het doel van de scholingsactiviteit, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer gedurende de tijden dat de scholingsactiviteit wordt gegeven door het inschakelen van voldoende gekwalificeerde docenten. Die Trageschule® The Netherlands bepaalt welke docent de scholingsactiviteit geeft waarvoor de deelnemer zich heeft ingeschreven, en is bevoegd om lopende de scholingsactiviteit (een) nieuwe docent(en) aan te wijzen.
  9.2De inhoud van de scholingsactiviteit wordt door Die Trageschule® The Netherlands bepaald en is terug te vinden in het voorlichtingsmateriaal.
 3. Aansprakelijkheid
  10.1Die Trageschule® The Netherlands en de docenten van de scholingsactiviteiten van Die Trageschule® The Netherlands zijn niet aansprakelijk wanneer voorafgaand, tijdens of na een opleiding, door welke oorzaak ook, op enigerlei wijze aan de deelnemer en/of derden toebehorende zaken verloren gaan, tenzij hiervoor wettelijke aansprakelijkheid bestaat.
  10.2De inhoud van alle scholingsactiviteiten van Die Trageschule® The Netherlands wordt te goeder trouw en zorgvuldig samengesteld. Die Trageschule® The Netherlands en de docenten van de scholingsactiviteiten van Die Trageschule® The Netherlands zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade van welke aard dan ook die ontstaat door het deelnemen aan scholingsactiviteiten van Die Trageschule® The Netherlands of toepassing van de kennis en inzichten welke gepresenteerd zijn in scholingsactiviteiten van Die Trageschule® The Netherlands . Deelname aan scholingsactiviteiten van Die Trageschule® The Netherlands geschiedt voor eigen rekening en risico. Deze bepaling geldt voor zover hiervoor geen wettelijke aansprakelijkheid bestaat.
  10.3 De deelnemer is jegens Die Trageschule® The Netherlands aansprakelijk wanneer Die Trageschule® The Netherlands op enigerlei wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door Die Trageschule® The Netherlands of docenten van Die Trageschule® The Netherlands gegeven instructies door deze deelnemer. De deelnemer dient Die Trageschule® The Netherlands te vrijwaren voor de schade die hij of zij bij andere deelnemers veroorzaakt. Deze bepaling geldt voor zover hiervoor geen wettelijke aansprakelijkheid bestaat.
 4. Auteursrechten
  11.1Op alle handleidingen van Die Trageschule® en mogelijk ander opleidingsmateriaal dat aan de deelnemers ter beschikking is gesteld rusten auteursrechten. Deze rechten rusten bij de desbetreffende auteur(s). Het is de deelnemer niet toegestaan om het studiemateriaal op enigerlei wijze te vermenigvuldigen of aan derden ter beschikking te stellen.
 5. Geheimhoudingsplicht
  12.1Het personeel, de docenten en deelnemers van Die Trageschule® The Netherlands verplichten zich geen vanwege de scholingsactiviteit verkregen informatie en informatie betreffende bedrijfsgegevens van mededeelnemers en Die Trageschule® The Netherlands te verstrekken aan derden.
 6. Privacy
  13.1Uw adresgegevens worden door Die Trageschule® The Netherlands niet aan derden verstrekt. Die Trageschule® The Netherlands gebruikt uw gegevens alleen voor relevante informatieverstrekking van eigen producten, waaronder informatie gerelateerd aan de te volgen/gevolgde scholingsactiviteit, en de aankondiging van eventuele toekomstige scholingsactiviteiten U kunt ieder moment uw gegevens uit ons bestand laten verwijderen. Stuur daartoe een email naar info@trageschule.nl
 7. Contact met Die Trageschule® The Netherlands
  14.1 Vragen aan Die Trageschule® The Netherlands kunt u sturen per email naar infor@trageschule.nl of per brief naar Die Trageschule® The Netherlands ;W.H.Jordaansingel 26, 7481 GP in Haaksbergen. U krijgt dan uiterlijk binnen 7 werkdagen een ontvangstbevestiging per email of per brief. U ontvangt binnen een termijn van 4 weken een antwoord. Bij vragen waarvoor een langere verwerkingstijd nodig is, wordt binnen 7 werkdagen een indicatie gegeven wanneer men een uitvoerig antwoord kan verwachten. Antwoord ontvangt u per email of per post.
 8. Klachten
  15.1Die Trageschule® The Netherlands streeft ernaar de scholingsactiviteiten naar tevredenheid van de deelnemers te organiseren. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Vanzelfsprekend kunt u uw klachten of opmerkingen dan aan ons voorleggen.  Deze zullen wij in vertrouwen behandelen. Mocht u na onze reactie op uw klacht niet tevreden zijn met de reactie op uw klacht, dan kunt u deze voorleggen aan de geschillencommissie, zie artikel 16.3.
  15.2Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen tijdig, volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend bij Die Trageschule® The Netherlands .
  15.3 Onder ‘tijdig’ wordt verstaan ‘binnen een redelijke termijn nadat de (aspirant-)deelnemer de problemen of gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren’. Bij voorkeur tijdens de scholingsactiviteit, doch in ieder geval binnen 2 maanden na het afronden van de scholingsactiviteit. Het niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de (aspirant-)deelnemer zijn of haar rechten ter zake verliest.
  15.4 Klachten dienen volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend. Klachten dienen schriftelijk aan Die Trageschule® The Netherlands kenbaar gemaakt te worden door de klacht te sturen naar:
  Die Trageschule® The Netherlands ; W.H.Jordaansingel 26, 7481 GP in Haaksbergen, of per email naar: info@trageschule.nl. Die Trageschule® The Netherlands zal dan zo spoedig mogelijk het probleem met de (aspirant-)deelnemer bespreken en een passende oplossing voorstellen. De deelnemer vermeldt altijd bij het indienen van een klacht wat de inhoud van de klacht is. Ook vermeldt de (aspirant-)deelnemer zijn/haar naam en adresgegevens, de opleiding (variant), de locatie en eventueel de naam van de docent als de klacht daar betrekking op heeft. Deze informatie is bedoeld om een snelle afhandeling te bevorderen.
  15.5 Een klacht zal door Die Trageschule® The Netherlands altijd vertrouwelijk worden behandeld.
  15.6 Die Trageschule® The Netherlands zal binnen 7 werkdagen een schriftelijke ontvangstbevestiging sturen aan de deelnemer. Indien niet direct een oplossing geboden kan worden bij een gegronde klacht, zal in dit schrijven tevens een indicatie worden gegeven van de termijn waarbinnen een nader onderzoek wordt gestart en de klacht behandeld zal worden.
  15.7 Die Trageschule® The Netherlands verplicht zich een nader onderzoek te starten naar de ingediende klacht. Klachten worden telefonisch dan wel in persoon besproken met alle bij de klacht betrokken partijen. Indien de klacht gegrond wordt verklaard, streeft Die Trageschule® The Netherlands ernaar om binnen 3 weken passende maatregelen te treffen. De klachtencommissie wordt indien nodig geïnformeerd.
  15.8 Die Trageschule® The Netherlands zal binnen de onder punt 15.7 gecommuniceerde termijn schriftelijk met de deelnemer corresponderen over de uitkomst van het onderzoek, het genomen besluit en eventuele vervolgacties.
  15.9 De wijze van afhandeling van uw klacht zal worden geregistreerd en voor de duur van drie jaar bewaard door Die Trageschule® The Netherlands .
 9. Klachtencommissie
  16.1In geval de klacht niet naar tevredenheid van beide partijen kan worden opgelost is het mogelijk de klacht voor te leggen aan een onafhankelijke klachtencommissie, waarbij het oordeel van de onafhankelijke klachtencommissie bindend is voor de (aspirant-)deelnemer en voor Die Trageschule® The Netherlands . De klachtencommissie is ondergebracht bij Mr. L. De Widt. De klachtencommissie neemt een geschil slechts in behandeling, indien de deelnemer zijn klacht eerst bij Die Trageschule® The Netherlands heeft ingediend en dit niet heeft geleid tot een voor beide partijen bevredigende oplossing. Om het geschil vervolgens voor te kunnen leggen aan de Klachtencommissie moet de reclamant schriftelijk aangeven dat de uitkomst van de klachtenprocedure niet tot een bevredigend resultaat heeft geleid. Als de reclamant vervolgens vermeldt een beroep te doen op de Klachtencommissie is er sprake van een formeel geschil.
  Een geschil dient binnen drie maanden na het ontstaan ervan bij de commissie aanhangig te worden gemaakt.
  16.2Wanneer de (aspirant-)deelnemer een geschil voorlegt aan de onafhankelijke klachtencommissie, is Die Trageschule® The Netherlands aan deze keuze gebonden. Wanneer Die Trageschule® The Netherlands een geschil wil voorleggen aan de onafhankelijke klachtencommissie, verbindt Die Trageschule® The Netherlands zich eraan om de (aspirant-)deelnemer vooraf schriftelijk te vragen binnen 4 weken te laten weten of hij/zij daarmee akkoord gaat. Die Trageschule® The Netherlands dient daarbij aan te kondigen dat na het verstrijken van de gestelde termijn van 4 weken, het Die Trageschule® The Netherlands vrij staat het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.
  16.3 De onafhankelijke klachtencommissie doet in geval van klachten binnen 4 weken een uitspraak over de klacht en zal de klacht afhandelen en documenteren. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, wordt de (aspirant-)deelnemer in kennis gesteld binnen 4 weken en wordt het uitstel toegelicht. Er moet dan tevens aan de (aspirant-)deelnemer een indicatie worden gegeven wanneer Die Trageschule® The Netherlands verwacht uitsluitsel te kunnen geven. De klachtencommissie is bereikbaar via  info@advocatenkantoordewidt.nl of via Advocatenkantoor De Widt, Boddenkampsingel 47, 7514 AP te Enschede, tel. 053-4300155.
  16.4 De wijze van afhandeling van uw klacht zal worden geregistreerd en voor de duur van drie jaar bewaard door Die Trageschule® The Netherlands .
 10. Wijzigingen
  17.1Die Trageschule® The Netherlands kan deze Algemene Voorwaarden op elk moment aanpassen. Echter gelden in dat geval voor de al ingeschreven deelnemer de voorwaarden die geldig waren ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst.